preloader

Whistleblower

Call: 1 (844) 729-7055

Fax: (510) 639-1346

Email:
ProgIntegrity@acgov.org

Mail: 2000 Embarcadero, Suite 400, Oakland, CA 94606

Attn: QA Office

Report Fraud, Waste, or Abuse within Alameda County Behavioral Health Care Services:
Report employee misconduct of theft or misuse of County supplies, equipment or other materials, and fraudulent claims. Report gross mismanagement of an agency contract or grants relating to federal or state funds. Report the abuse of authority related to the implementation or use of agency/county funds; or a violation of law, rule, or regulation related to an agency contract or grant. You may report Anonymously.

Denuncie el Fraude, Malgasto o Abuso en los Servicios de Cuidado de la Salud del Comportamiento de Alameda County. Línea directa para el denunciante:
Denuncie la mala conducta de los empleados que roban o abusan de los suministros, equipamientos u otros materiales del Condado, o que hacen reclamaciones fraudulentas. Denuncie la mala administración de un contrato o subvención relacionados con fondos federales o estatales. Denuncie el abuso de autoridad relacionado con la implementación o uso de fondos de la agencia/condado; o relacionado con la violación de una ley, norma, o regulación relacionada con un contrato o beca. Usted puede reportar anónimamente.

舉報阿拉梅達縣保健服務機構內的詐騙、浪費,或者濫用職權行為 舉報熱線:
舉報員工偷竊或濫用縣有用品、設備和其他物料的行為,以及詐騙指控。 舉報代理合同或者聯邦或州撥款的嚴重管理不善。 舉報與機構/縣資金的落實和使用有關的權利濫用,或違法違紀行為,或與代理合同或撥款有關的違規行為。 您可以匿名舉報

举报阿拉梅达县保健服务机构内的诈骗、浪费,或者滥用职权行为 举报热线:
举报员工偷窃或滥用县有用品、设备和其他物料的行为,以及诈骗指控。举报代理合同或者联邦或州拨款的严重管理不善。举报与机构/郡资金的落实和使用有关的权利滥用,或违法违纪行为,或与代理合同或拨款有关的违规行为。您可以匿名举报

اهبرداری، هدر دادن یا سوءاستفاده از خدمات مراقبت بهداشتی رفتاری شهرستان آلامدا را گزارش کنید. افشاگر خط تلفن مستقیم:
سوء رفتار سرقت یا استفاده نادرست از منابع، تجهیزات یا سایر مواد شهرستان و ادعاهای جعل را به کارکنان گزارش کنید. سوء مدیریت ناخالص قرارداد یک سازمان و یا کمک‌های مالی مربوط به وجوه فدرال یا ایالت را گزارش کنید. سوءاستفاده از قدرت مربوط به پیاده‌سازی و یا استفاده از سرمایه‌های آژانس/ شهرستان را گزارش کنید؛ یا نقض قانون، مقررات یا قوانین مربوط به قرارداد سازمان یا کمک مالی را گزارش کنید.می‌توانید به صورت ناشناس گزارش دهید 

Báo cáo Gian Lận, Phí Phạm, hoặc Lạm Dụng trong Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi Quận Alameda. NGƯỜI TỐ CÁO ĐƯỜNG DÂY NÓNG:
Báo cáo hành vi sai trái về việc trộm cắp hoặc lạm dụng các tiếp liệu, thiết bị hoặc các vật liệu khác của Quận, và những đơn yêu cầu gian lận của nhân viên. Báo cáo về việc quản lý tồi tệ hợp đồng hoặc các khoản trợ cấp của một cơ quan liên quan đến các quỹ liên bang hay tiểu bang. Báo cáo về lạm dụng thẩm quyền liên quan đến việc thực thi hoặc sử dụng các ngân quỹ của cơ quan/quận; hoặc một trường hợp vi phạm pháp luật, quy tắc, hay luật lệ liên quan đến hợp đồng hoặc trợ cấp của một cơ quan. Quý vị có thể báo cáo Nặc Danh

알라메다 카운티 행동정신 건강 서비스 내부의 사기, 낭비 또는 남용을 알려주십시오. 내부고발자 상담 전화:
직원의 절도 행위 또는 카운티 물품, 장비 또는 기타 자재의 남용 및 사기적인 보험금 청구를 알려주십시오. 연방 또는 주 기금과 관련한 보조금 또는 정부기관 계약의 중대한 관리 부실을 알려주십시오. 정부기관 계약 또는 보조금과 관련된 법, 규칙 또는 규정의 위반 또는; 정부기관/카운티 기금의 사용 또는 실행과 관련한 권한의 남용을 알려주십시오. 귀하께서는 익명으로 알려주실 수 있습니다

Magbigay Alam ng Panlilinlang, Pag-aaksaya, o Pang-aabuso sa loob ng Alameda County Behavioral Health Care Services. Whistleblower hotline:
Ipagbigay alam ang empleyado na may maling asal na pagnanakaw o hindi wastong paggamit ng mga kagamitan o iba pang mga materyales ng County, at mapanlinlang na pahayag. Ipagbigay alam ang matinding maling pangangasiwa sa isang kontrata ng ahensya o mga kaloob na tulong na may kaugnayan sa mga pondo ng pederal o estado. Ipagbigay alam ang pag-abuso ng awtoridad na may kaugnayan sa pagpapatupad o paggamit ng mga pondo ng ahensya/county; o paglabag sa batas, tuntunin, o patakaran na may kaugnayan sa isang kontrata sa ahensya o kaloob na tulong. Pwede kayong magbigay alam ng hindi nagpapakilala